صادرات (از ایران به روسیه)

Экспорт

Приглашаемвас к сотрудничеству с российскими компанииями, продающими продукцию в Исламскую Республику Иран. Такие продукты, как: зерновые продукты (пшеница, кукуруза), древесина, металл, масло и соевое масло. Основные виды экспортируемых в Иран товаров представлены на нашем сайте.
Мы рассмотрим все предложения о сотрудничестве. Мы готовы принять ваш запрос в нужное время.

подробнее

Экспортные продукты

Импорт

Наша компания импортирует продукты питания (фисташки, изюм, финики). Данный вид продукции актуален для продажи в течение всего года.
Другие виды продукции продаются исключительно покупателю после заключения договора. Мы гарантируем качество товара, минимальные условия, реальную цену и высокий уровень сервиса. Мы стабильная и ответственная компания.

подробнее
واردات (از روسیه به ایران) شرکت "جی بی اس" از شرکتهای روسیه که محصولات زراعی غلات(گندم، ذرت)، چوب، فلزات، کره و روغن سویا را به جمهوری اسلامی ایران صادر می کنند به همکاری دعوت می نماید. .انواع اصلی کالاهای وارد شده به ایران در سایت ما ارائه شده است. ما همه پیشنهادات همکاری را در نظر خواهیم گرفت. ما حاضریم درخواست شما را درهر زمانی که برای شما مناسب باشد بپذیریم.

Импортные продукты

خدمات ارزی

Валютные услуги

Денежный перевод юаня в китайском Банке Кунлун: Еще одна услуга комнании Global BusinessService – это денежный перевод юаня и евро в китайском банке Кунлун.
Банк Кунлун – небольшой банк в Китае, который был создан только для связи с Ираном. Инвестором банка является Китайская национальная нефтяная компания.

подробнее

Последние новости

Sales Department

Log in to the store page now and submit your request.